Kategórie
nezaradené

DPH

25.3.2020 bol termín na podanie daňového priznania k DPH. Vzhľadom na vzniknutú situáciu, nedochádza k posunutiu termínu?

Zákon momentálne neumožňuje predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPH. Ak podanie neurobíte včas, odporúčame Vám požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty. Súčasná situácia súvisiaca so šírením COVID-19 je pritom dostatočným dôvodom. Finančná správa zároveň spolu s MF SR pracuje na ďalších opatreniach, aj pre oblasť DPH, ktoré by zmiernili následky v súvislosti s koronavírusom pre daňovníkov. 

Kedy mám žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty podať?

Správca dane zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon. Zmeškanie už predĺženej lehoty nemožno odpustiť. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak uplynul od posledného dňa pôvodnej lehoty jeden rok. 

Vzhľadom na súčasnú situáciu, ak budem podávať žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty na zaplatenie DPH, a teda DPH nezaplatím v zákonom stanovenej lehote, bude mi udelená sankcia?

Nie, sankcia sa v danom prípade nebude ukladať. 

Ako mám podať žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty?

Spôsob podania žiadosti závisí od toho, či ste subjektom, ktorý je povinný komunikovať s finančnou správou elektronicky alebo nie, a preto: 

Osoba elektronicky komunikujúca s finančnou správou (má povinnosť elektronicky komunikovať s finančnou správou, prípadne elektronicky komunikuje s finančnou správou dobrovoľne): Podajte žiadosť cez všeobecné podanie pre finančnú správu. Použite formulár „Všeobecné podanie pre finančnú správu “, ktorý nájdete po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny v časti Katalóg formulárov – Správa daní –Podanie pre FS – Správa daní (Prihlásiť). 

Osoba elektronicky nekomunikujúca s finančnou správou (nemá povinnosť elektronicky komunikovať): Podajte žiadosť o odpustenie lehoty v papierovej podobe. 

Ak daňové priznanie k DPH nepodám v zákonom stanovenej v lehote, bude mi udelená sankcia?

Finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií SR pracuje na zmene legislatívy, aby sa žiadne sankcie za zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania v tejto situácii neukladali. O tejto zmene vás budeme informovať. 

Vzhľadom na súčasnú situáciu, ak som v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 25. marca 2020, nepodal daňové priznanie k DPH a a ani nezaplatím DPH, aké mám možnosti?

Môžete požiadať o odpustenie zmeškania lehoty zo závažných dôvodov. Daňový subjekt môže požiadať o odpustenie zmeškania lehoty na podanie daňového priznania k DPH ako aj lehoty na zaplatenie DPH jednou žiadosťou. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnenú žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty. Žiadosť je potrebné podať najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania. V tej istej lehote je daňový subjekt povinný urobiť zmeškaný úkon (podať daňové priznanie k DPH, zaplatiť DPH). Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak uplynul od posledného dňa pôvodnej lehoty jeden rok. 

Termín na podanie daňového priznania k DPH za zdaňovacie obdobie február 2020 je 25.3.2020. Daňové priznanie k DPH som podal dňa 23.3.2020, t.j. v lehote. Z dôvodu súčasnej situácie nemám dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie DPH. Chcem sa spýtať, či nie je posunutý termín na zaplatenie DPH, prípadne aké mám v danej situácii možnosti?

Lehota na zaplatenie DPH zatiaľ zostáva nezmenená. Môžete požiadať o odpustenie zmeškania lehoty zo závažných dôvodov. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnenú žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty na zaplatenie DPH. Žiadosť je potrebné podať najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania. V tej istej lehote je daňový subjekt povinný urobiť zmeškaný úkon (zaplatiť DPH). Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak uplynul od posledného dňa pôvodnej lehoty jeden rok.

Poznámka:

Ak bude súčasná situácia pretrvávať aj v nasledujúcom období, tak druhou možnosťou je podať návrh na povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku alebo platenia daňového nedoplatku v splátkach v zmysle § 57 daňového poriadku. Povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku alebo povolenie platenia daňového nedoplatku v splátkach je však viazané na splnenie podmienok uvedených v § 57 daňového poriadku a na zaplatenie správneho poplatku, ktorý sa však v súčasnej situácii neplatí z dôvodu živelnej pohromy. Odporúčame podať návrh čo najskôr, pretože odklad platenia daňového nedoplatku alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach môže správca dane povoliť najskôr odo dňa doručenia rozhodnutia o povolení odkladu platenia daňového nedoplatku alebo rozhodnutia o povolení platenia daňového nedoplatku v splátkach. Daňový subjekt tak môže minimalizovať úrok z omeškania, kedy počas povoleného odkladu alebo platenia dane v splátkach daňový subjekt platí nižší úrok zo sumy odloženého daňového nedoplatku alebo zo sumy povolenej splátky a vyhne sa vymáhaniu daňového nedoplatku v daňovom exekučnom konaní. 

Podlieha žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty správnemu poplatku? Ak áno, v akej je výške správny poplatok?

Vydanie rozhodnutia odpustení zmeškanej lehoty podlieha správnemu poplatku vo výške 4,50 eur (v prípade neelektronického podania žiadosti vo výške 9,50 eur). Finančná správa však pracuje na zmene legislatívy, aby v tejto situácii nebola povinnosť správny poplatok uhradiť.

Ďalšie praktické otázky a odpovede nájdete v tomto oficiálnom dokumente Finančnej správy SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *